Afkortingen

Een alfabetisch overzicht van veel gebruikte afkortingen in het (basis-)onderwijs:

 


ACOA

Adviescommissie Onderwijs-arbeidsmarkt

AOB

Algemene Onderwijsbond

AOC

Agrarisch Opleidingscentrum

APS

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum

AVO

Algemeen Voortgezet Onderwijs

BAPO

Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen

BB

Basisberoepsgerichte Leerweg

BBL

Beroepsbegeleidende Leerweg

BBO

Beroepsbegeleidend Onderwijs

BOL

Beroepsopleidende Leerweg

BPV

Beroepspraktijkvorming

BVE

Beroeps- en Volwasseneneducatie

CASO

Commissie Automatisering Salarisadministratie Onderwijs

CITO

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

CKV

Culturele en Kunstzinnige Vorming

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

CvI

Commissie voor Indicatiestelling

DOP

Doorstroming onderwijspersoneel

ESM

Ernstige Spraak- en Taalmoeilijkheden

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

FUWA

Functiewaardering

FUWASYS

Functiewaarderingssysteem

GL

Gemengde Leerweg

GO

Georganiseerd overleg

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HBO

Hoger beroepsonderwijs

KB

Kaderberoepsgerichte Leerweg

IB

Interne Begeleiding

IB-Groep

Informatie Beheer Groep

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IVBO

Individueel Voorbereidend Beroepsonderwijs

KSE

Kwalificatie Structuur Educatie

KSB

Kwalificatie Structuur Beroepsonderwijs

LAKS

Landelijk Aktie Komitee Scholieren

LGF

Leerlinggebonden Financiering

LIO

Leraar in Opleiding

LOB

Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs

LOB

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding

LOM

Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden

LWOO

Leerwegondersteunend Onderwijs

LZ

Langdurig Zieken

MAVO

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MLK

Moeilijk Lerende Kinderen

MR

Medezeggenschapsraad

NOT

Nationale Onderwijstentoonstelling

NT-1

Nederlands als moedertaal

NT-2

Nederlands als tweede taal

NVS

Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en
Schoolloopbaanbegeleiders

OALT

Onderwijs in Allochtone Levende Talen

OBP

Onderwijsondersteunend en Beheerspersoneel

OC&W

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OCNV

Onderwijsbond CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond)

OLW

Oriëntatie op Leren en Werken

OOP

Onderwijsondersteunend Personeel

OPDC

Orthopedagogisch en Didactisch Centrum

OU

Open Universiteit

PABO

Pedagogische Academie Basisonderwijs

PCBO

Protestants Christelijk Basisonderwijs

PO

Primair Onderwijs

PPO

Personeelvoorziening Primair Onderwijs

PrO

School voor Praktijkonderwijs

PSC HVO

Pedagogisch Studiecentrum Humanistisch Vormingsonderwijs

PSO

Praktische SectorOriëntatie

RDO

Register Directeur Onderwijs

REC

Regionaal Expertise Centrum

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

RT

Remedial Teaching

SBO

Speciaal Basisonderwijs

SBO

Secundair Beroepsonderwijs

SLO

Stichting Leerplan Ontwikkeling

SVO

Speciaal Voortgezet Onderwijs

TL

Theoretische Leerweg

VAVO

Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs

VBO

Voorbereidend Beroepsonderwijs

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VO

Voortgezet Onderwijs

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSO-MLK

Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Moeilijk Lerende Kinderen
(tegenwoordig: PrO)

VSO-LOM

Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Kinderen met Leer- en
Opvoedingsmoeilijkheden

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WBO

Wet op het Basisonderwijs

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

WHW

Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek

WIN

Wet Inburgering Nieuwkomers

WMO

Wet Medezeggenschap Onderwijs

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOV

Wet op de Onderwijsverzorging

WPO

Wet op het Primair Onderwijs

WVO

Wet op het Voortgezet Onderwijs

ZKOO

Ziektekosten Onderwijs- en Onderzoekpersoneel

ZML

Zeer Moeilijk Lerenden

ZMLK

Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

ZMOK

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen

ZVO

Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel