Alles-in-1: Adaptief en integraal basisonderwijs

Hier is nog een tip, we kwamen ze tegen op de NOT:

Voor basisscholen bestaat er sinds kort een nieuwe methode voor adaptief onderwijs, Alles-in-1. Het lesmateriaal is bedoeld voor groep 5 t/m 8 en biedt een aantal vernieuwende aspecten: zo introduceert Alles-in-1 integraal totaalonderwijs. Dit projectmatige onderwijs biedt meer samenhang voor de kinderen, motiveert leerlingen en geeft de leerkracht een veel effectievere tijdsindeling om alle basisschoolvakken aan de orde te laten komen.

Wat is totaalonderwijs?
Totaalonderwijs geeft houvast en samenhang aan kinderen die dat nodig hebben en leert de kinderen de wereld als een geheel te zien. Totaalonderwijs zet het beste van ouderwetse en moderne didactische werkvormen en leermiddelen in. Totaalonderwijs motiveert kinderen en verenigt het beste uit alle bestaande onderwijsconcepten.

Citaat van een collega leerkracht: “Alles-in-1 is een zeer sterke troef voor het onderwijs dat onze school voor ogen staat, en dit ook nog eens in relatie tot het concept Meervoudige Intelligentie. Beiden geven zowel inhoudelijk als didactisch en filosofisch inhoud aan het vormgeven van dat adaptieve onderwijs.”

Alles-in-1 is anders:
Geen losse lesjes op allerlei gebieden, maar alle vakken (met uitzondering van rekenen en gym) aan elkaar gekoppeld. Het leren binnen de context van een project geeft de kinderen veel meer inzichten, vergroot dus de opbrengsten. De woordenschat van de kinderen zal enorm uitgebreid worden doordat ieder woord van de spelling binnen de context van het project past. Door de vele afwisselende werkvormen beleven de kinderen de stof. Dit vergroot niet alleen de motivatie, maar ook de inzichten die kinderen opdoen. Een reactie van een collega leerkracht: “We zien gemotiveerde leerlingen, waarbij het niveau omhoog schiet, ze hebben allemaal plezier om aan het werk te gaan.”

Opbouw
Er zijn 20 projecten van 5 weken voor groep 5 tot en met 8 met thema’s binnen de vakgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek. Binnen een project leren de kinderen alles wat ze moeten en leren en nog veel meer. Neem bijvoorbeeld het project Gouden Eeuw. In vijf weken leren de kinderen binnen de context van de Gouden Eeuw; begrijpend en studerend lezen, spelling en grammatica, Engels, wereldoriëntatie, expressie, omgaan met de computer, sociale vaardigheden en werkstukken maken.

Verschillen tussen kinderen
Alles-in-1 is op zes verschillende niveaus geschreven zodat ieder kind op zijn eigen niveau zich de stof eigen kan maken. Er is aandacht voor verschillende leerstijlen/intelligenties. Schriftelijk werk, computeropdrachten, doe opdrachten en expressie activiteiten wisselen elkaar af, waardoor ieder kind niet alleen leest en kijkt, maar ook ervaart.

Effectief onderwijs
Alles-in-1 laat door haar integrale karakter alle speerpunten van de overheid tot zijn recht komen: meer tijd voor de basisvaardigheden (taal en rekenen) door integratie van vakken. Samenhang tussen vakken vergroten. Gedifferentieerd werken (ieder kind moet op zijn/haar eigen niveau kunnen werken) Aandacht voor cultuureducatie en techniekonderwijs. Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, voeding en sportactiviteiten, ontwikkeling van computervaardigheden en verder meer aandacht voor verkeerseducatie, burgerschapskunde en gezond gedrag.

Wil je meer weten? Ga naar http://www.alles-in-1.org .